top of page

ערבות

Tutor and Student

כדי להשפיע על המשך, אנא כלול את מרכז האוריינות למבוגרים במחוז אוזוקי בצוואתך. היתרונות של ירושה הם שלא מתבצעות מתנות בזמן שאתה עדיין חי ונמנעים מיסי אחוזה. ניתן לבצע חלוקות כסכום דולר ספציפי או כאחוז מהאחוזה. אנא הודע לנו על מתנות באחוזה שנעשו לטובת מרכז האוריינות למבוגרים במחוז אוזוקי באמצעות שיחה עם שרה גילדיי, מנהלת מנכ"ל בטלפון 262-546-0020.

bottom of page